دسته : ایمنی و بهداشت
پیش ثبت نام در دوره:
امدادگر حوادث

سرفصل های دوره

1-بــکارگیــری الـزامــات و آییــن نامــه های بهــداشت و ایــمنی کـار:

- اجرای دستورالعملها و آیین نامه های بهداشت وایمنی کار                - استفاده از وسایل حفاظت فردی ( PPE)

- بازرسی دوره ای تجهیزات و مواد مصرفی                                         - مستند سازی و ثبت حوادث و شبه حادثه

2-مـدیریـت وبــررسـی صـحنـه حــادثـه و تخـلیه اضـطراری

-تقسیم بندی صحنه حادثه                                                                 -استفاده از وسایل ارتباطی موجود

-بکارگیری مهارتهای کلامی و زبان بدن درصحنه حادثه                      -انجام عملیات تخلیه اضطراری

-نقشه خوانی و مسیر یابی                                                                   -مستندسازی وثبت حوادث

4-حـمـایت روانـی مصـدومــان

- مقابله با فشار روانی(تمرینات آرمیدگی)                                           - ارتباط موثر با فرد بحران زده

- حل مسئله در فرد بحران زده                                                           - تشخیص و ارجاع مصدومان

5- انـجـام کمـکـهای اولیــه

-ارزیابی اولیه و ثانویه                                                                          -قراردادن دروضعیت بهبود

-رفع خفگی                                                                                          -انجام احیا قلبی و ریوی

-انجام پانسمان و بانداژ نواحی مختلف بدن                                           -انجام آتلبندی

- انجام فوریتهای پزشکی                                                                      - رسیدگی به مسمومیتها

- رسیدگی به مصدومین سوختگی                                                         -کنترل آسیبهای سرمایی و گرمایی

-رعایت ارگونومی و حمل صحیح مصدوم

اساتید دوره

سید علی کارگر
سید علی کارگر
مدرس

کارشناس حرفه ای مدیریت امداد و سوانح غیر طبیعی

نظرات دوره

ثبت نظر